Privacyverklaring

Algemeen:
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet , gevestigd in Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet
Hoveniersberg 70
4708 HB
Roosendaal
info@van-der-vliet.nl
06-45029731

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@van-der-vliet.nl. Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@van-der-vliet.nl. Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Persoonsgegevens welke digitaal worden verwerkt, worden zo veel mogelijk lokaal opgeslagen. Ons computersysteem is voorzien van de benodigde beveiligingssoftware. Indien opslag op externe servers noodzakelijk is, wordt verzending en opslag van deze gegevens zoveel als mogelijk beveiligd middels beveiligingssoftware, encryptie en/of wachtwoorden. Niet digitale gegevens worden bewaard en verwerkt op een plaats welke normaal gesproken niet toegankelijk is voor derden. Alle gegevens worden na 7 jaar vernietigd.