Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet

Algemeen
Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet, gevestigd Hoveniersberg 70 te Roosendaal is een administratiekantoor in de ruimste zin van het woord.

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke anders is aangegeven.
Van der Vliet: Administratie- en Adviesbureau Van der Vliet;
Opdrachtgever: De wederpartij van Van der Vliet;
Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Van der Vliet te bepalen werkzaamheden die door Van der Vliet verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.
Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Van der Vliet en een opdrachtgever waarop Van der Vliet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Van der Vliet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van der Vliet en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Van der Vliet in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
4.1 Van der Vliet zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. E้n en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Van der Vliet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van der Vliet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Van der Vliet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Van der Vliet zijn verstrekt, heeft Van der Vliet het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Van der Vliet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van der Vliet is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van der Vliet kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Van der Vliet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5 – Wijziging van de opdracht
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financi๋le en/of kwalitatieve consequenties zal
hebben, zal Van der Vliet de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
Artikel 6 – Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1 De opdracht tussen Van der Vliet en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Van der Vliet derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 7 – Honorarium
7.1 Indien partijen niet anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van Van der Vliet vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
7.2 Van der Vliet doet op verzoek van de opdrachtgever van te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per vooraf overeengekomen periode.
7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4 Indien Van der Vliet met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Van der Vliet niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.5 Bovendien mag Van der Vliet het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Van der Vliet, dat in redelijkheid niet van Van der Vliet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.6 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de opdracht te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de opdracht. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7.7 Van der Vliet zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Van der Vliet zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
7.8 Indien opdrachtgever de door Van der Vliet kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Van der Vliet genoemde datum waarop de prijs-, of tariefsaanpassing in werking zou treden.
Artikel 8 – Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Van der Vliet aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surs้ance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Van der Vliet op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Van der Vliet heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rekeningen en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van der Vliet kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Van der Vliet kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 9 – Incassokosten
9.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassokosten wordt geadviseerd.
9.2 Indien Van der Vliet hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor deze vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 10 – Onderzoek, reclames
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Van der Vliet. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van der Vliet in staat is adequaat te reageren.
10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Van der Vliet de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van der Vliet slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 13.
Artikel 11 – Opzegging
11.1 Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.
11.2 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Van der Vliet recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Van der Vliet zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
11.3 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door Van der Vliet, zal Van der Vliet in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Van der Vliet extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
12.1 Van der Vliet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
• opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
• na het sluiten van de opdracht Van der Vliet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal na komen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
• opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.2 Voorts is Van der Vliet bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van der Vliet op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Van der Vliet de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en opdracht.
12.4 Van der Vliet behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Indien Van der Vliet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 Indien Van der Vliet aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Van der Vliet in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
13.3 In afwijking van hetgeen onder 2 van dit Artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van der Vliet aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Van der Vliet toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.5 Van der Vliet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van der Vliet of zijn ondergeschikten.
Artikel 14 – Overmacht
14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van der Vliet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van der Vliet niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Van der Vliet worden daaronder begrepen.
Artikel 15 – Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 16 – Toepasselijk recht
16.1 Op alle, onder deze algemene voorwaarden gesloten, opdrachten tussen Van der Vliet en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.